انتصاب «دکتر مدبر کرم‌الهی» به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان لرستان

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با صدور حکمی «دکتر مدبر کرم‌الهی» به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان لرستان منصوب کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.