قطع کامل ارتباط مالی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی و کارفرما یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مدنظر نظام دامپزشکی در دوره جدید قرار گیرد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر سعید کرمی» افزود: مسئول فنی باید بتواند وظایف خود را در یک فضای اطمینان‌آور و بدون هر گونه تنش و استرس ناشی از بحث‌های مالی انجام دهد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.