تعامل مناسبی بین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی ایجاد شده است/ حضور توأم بخش‌های خصوصی و دولتی در شوراهای نظام، سبب پیشبرد امور می‌گردد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر ولی‌ا… واعظی» ضمن آرزوی موفقیت برای کاندیداهای انتخابات سازمان نظام دامپزشکی، خواستار حضور پر شور و همگانی همکاران بخش دولتی و خصوصی در این انتخابات گردید …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.