همه شایسته‌ی تقدیرند/ دامپزشکی سرفراز شد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی در پیامی از کلیه اعضای این سازمان به خاطر مشارکت فعال در انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی در سراسر کشور، تقدیر و تشکر کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.