«دکتر محمدرضا مخبر دزفولی» پس از ۱۳ سال صندلی دبیری شورایعالی انقلاب فرهنگی را ترک کرد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
دکتر مخبر دزفولی که دامپزشک بوده و عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نیز می‌باشد، از سال ۱۳۸۴ تاکنون مسئولیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده‌دار بود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.