توضیحات روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان مازندران درباره خبر «مدیرکل دامپزشکی استان مازندران اطلاعیه اخیر سازمان دامپزشکی کشور را تکذیب کرد!»

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
هیچ مصاحبه‌ای از سوی مدیرکل دامپزشکی مازندران با خبرگزاری ایسنا صورت نگرفته و هیچ تکذیبیه‌ای نیز در خصوص وجود دو کانون اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور از طرف ایشان مطرح نشد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.