محتوای نامه رئیس سازمان دامپزشکی کشور به وزیر علوم برای برخورد با توسعه بی‌رویه گروه آموزشی دامپزشکی منتشر شد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از موافقت و حمایت وزارت علوم در راستای راهکارهای پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشور برای برخورد با توسعه بی‌رویه در گروه آموزشی دامپزشکی خبر داد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.