مخالفت رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشكی استان تهران با آمار سازمان پسماند شهرداری درباره زباله‌های مراکز دامپزشكی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر فرانک رودحله» اظهار داشت: در سطح شهر تهران، ۲۱۱ مركز دامپزشكی، شامل ۲۲ بیمارستان، ۱۸۸ كلینیك، مطب و درمانگاه و یك پلی‌كلینیك دامپزشكی فعال هستند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.