انتصاب در انتخاب!؛ نگاهی به اپیزود پنجم انتخابات شوراهای نظام دامپزشکی کشور – دکتر حسین یاوری

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
اگر این موضوع و آیین‌نامه مربوط به آن اصلاح نشود، بدعت خطرناکی سازمان‌دهی خواهد شد که به عنوان خطرناک‌ترین یا غیرمترقی‌ترین آیین‌نامه اجرایی انتخابات صنفی از آن همواره یاد خواهند کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.