هشدار تاریخی دانشجویان دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز در سال ۱۳۷۷ درخصوص تبعات افزایش بی‌رویه پذیرش دانشجوی دامپزشکی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
متاسفانه به چنین هشدارهایی توجه نشد و امروز پس از گذشت ۲۰ سال، شاهد معضلات ناشی این عدم توجه برای دانش‌آموختگان رشته دامپزشکی در کشور هستیم …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.