راه‌اندازی مهد و مدارس ویژه سگ با قوانین ما منافات دارد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر عبدالرضا عزیزی» افزود: راه‌اندازی مدارس سگ به تقلید از غربی‌ها، شاید اقداماتی هدفدار بوده و پای تخریبگران انقلاب در میان باشد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.