ضبط و معدوم‌سازی گاو ۸۵۰ کیلویی به علت مردار شدن ناشی از TRP در کشتارگاه خرم‌آباد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.