Print pagePDF pageEmail page

به دنبال گزارش موارد تایید شده ای از رخداد بیماری زبان آبی در استانهای شمالی کشور، در زیر گزاره(فکت شیت) آموزشی تهیه شده با موضوع زبان آبی یا بلوتانگ آورده شده است…..

زبان آبی-فکت شیت خراسان رضوی-نهایی-1397.06.03

گزاره(فکت شیت) آموزشی تهیه شده با موضوع تشخیص افتراقی طاعون نشخوارکنندگان کوچک از تب برفکی

تشخیص تفریقی طاعون نشخوارکنندگان کوچک از تب برفکی-13970205

گزاره(فکت شیت) آموزشی تهیه شده با موضوع تب سه روزه(BEF)

تب سه روزه گاوی-فکت شیت خراسان رضوی-نهایی-1396 –

گزاره(فکت شیت) آموزشی تهیه شده با موضوع لامپی اسکین(LSD)

لمپی اسکین-فکت شیت خراسان رضوی-نهایی-1395

به زودی فکت شیت مربوط به سایر بیماریهای مهم دام و قابل انتقال از دام به انسان که رخداد جدید(نوپدید) ویا مجدد(باز پدید) داشته اند، در همین بخش برای شما خواننده گرامی به اشتراک گذاشته می شود…..

کلید واژه ها:

#دکتر علی اوجاقی #بیماریهای دام #طاعون #تب برفکی #لامپی اسکین #زبان آبی #بلوتانگ #فکت شیت #گزاره آموزشی

منبع:

www.ojaghia.com